Rod Chocholů

Původ

Předpokládá se, že „chochol“ je spojován s dávným obyčejem záporožských kozáků holit si hlavy tak, že na zátylku zbývá poslední svazek vlasů. Jedná se o dědictví známého prabulharského účesu označovaného čembas, který byl v dávném Bulharsku masově užíván většinou dospělého mužského obyvatelstva až do doby konce Obrození. Tento vlasový zátylek je cizí Slovanům, Turkitům a jejich předchůdcům – Hunům.

Tento účes je charakteristický pro indické brahmány a východní íránské obyvatelstvo, částí z nich jsou i dnešní Bulhaři. Někteří ukrajinští nacionalisté jsou oblouzněni oficiální chybnou teorií o turkitském původu dávných Bulharů se pokoušení vydávat „chochol“ za výraz turkitského původu znamenající „syn nebes“. Etymologie výrazu „chochol“ se dá nalézt v základě knižního starobulharského jazyka, který si uchoval mnoho slov z íránského jazyka i v jazyce soudobých Bulharů. Mnoho z těchto slov se uchovalo i u dnešního slovanského obyvatelstva, silně íránštinou ovlivněného v severní části pobřeží při Černém moři, nejvíce u Záporožců a donských kozáků. V jejich tradici, jazyce i kultuře jsou uchovávány mnohé íránské stopy ještě z dob Starého Velkého Bulharska a následující zpola bulharské Chazarské říše (až do dob Kyjevské Rusi). Jednou z těchto stop může být i označení „chochol“.

Za tímto účelem použijeme jeden starobulharský rukopisný dokument ze 13. století (Apokryfní modlitby ze Sborníku popa Vasila Dragona, viz. Emil Georgie, Literatura druhého bulharského státu – literatura 13. století, Vydavatelství BAV, Sofia, 1977, str. 281). V „Modlitbě při uštknutí zmijí“ se říká, že „v jednom měchu se nachází zlo veliké – jedna zmije“, nazvaná З’МНIА  ХЬХЛАТА (zmije chocholatá – v žádném případě nejde o živočišný druh - pozn. překladatele). Co znamená tento výraz? Jak je vidět jedná se o příponu dle rodu a jednotného čísla ke slovu zmije. V případě slova mužského rodu jednotného čísla tím výrazem bude "хъхол/chachol".

Výše uvedená srovnávací jazyková analýza podporuje předpoklad, že slovo ХЪХЛАТА/chocholatá ze starobulharštiny ve výrazu zmije chocholatá, může znamenat „ohebná, vijící se, plazící se, had“.


Obr. 1 - Hlava

Obr. 1 - Hlava střižená do čembasu (v jazyce hindu „sikha“) vyobrazení z neolitického sídliště Nevali Kori, dnešní východní Turecko.

Na závěr můžeme uzavřít, že starobulharské slovo chachol/chochol znamená „hbitý, vyjící se had“. V tomto obsahu to plně odpovídá formě vlasového příčesku, nebo chocholu/čembasu.

Podobné účesy jsou vyobrazeny i na nálezech z Kréty a dalších míst z Mínojského období.

Ke jménu Chochol lze uvést i další jméno, tentokráte z oblasti Ruska. Azbuka totiž nezná hlásku „h,H“, takže uvádím jméno …
„Nikolaj Vasiljevič Gogol, rusky Николай Васильевич Гоголь, ukrajinsky Микола Васильович Гоголь, Mykola Vasyľjovyč Hohoľ (20. března jul./ 1. dubna 1809 greg., Soročynce, dnes Velyki Soročinci, Povltavská oblast - 21. února jul./ 4. března 1852 greg., Moskva) byl ruský dramatik a prozaik, který pocházel z vesnice ležící na území dnešní Ukrajiny představitel ruského romantismu s velmi silnými prvky kritického realismu, za jehož zakladatele je v ruské literatuře považován.“


Vznik příjmení Chochole lze odvodit od dnešního slovesného vzoru “hrad“:

1. pád - chochol
2. pád - chocholu
3. pád - chocholu
4. pád - chochol
5. pád - chochole
6. pád - chocholu
7. pád - chocholem

Pravopis

Dnes si lze vybrat písemnou formu z několika fontů, vytisknout text, tedy i příjmení na tiskárně (Chochole, Chochole, Chochole, Chochole, Chochole, …), ale vždy tomu tak nebylo …

Pokud půjdeme po cestě pravopisu zpátky, před malými tiskárnami byly psací stroje Psací stroj Chochole,Psací stroj Chocholová, které zaznamenaly text zřetelně, ovšem i tady se objevily tak zvané přeslechy, což se u příjmení Chochole stávalo - spíše jsem zaznamenal jméno Chochola.

A před tímto obdobím nastupuje již pouze písmo, psané ručně. Pokud byl na školách učený krasopis (19. a 20. století)

Veleslav Svatopluk Václav Chochole I.
Veleslav Svatopluk Václav Chochole II.

Mužský rod: Chochole 17. - 18. století

Ženský rod: Chocholová 17. - 18. století I., Chocholová 17.-18. stoleptí II.

lidé pověření zápisem do úředních knih byli šikovní a dohledat podklady v matrikách není problém, spíše radost.

S dobou ještě starší se pojí ale problém, čímž je staročeština a její písmo, případně zápis jiným jazykem (latinou, kurentem, švabechem)

Jana Chocholová
Jana Chocholová
Dorota Chocholová
Dorota Chocholová
Vít Chochole
Vít Chochole
Matěj Chochole
Matěj Chochole
Jan Chochole
Jan Chochole
Daniel Chochole
Daniel Chochole
Anežka Chocholová
Anežka Chocholová
Marie Chocholová
Marie Chocholová
Hohole
Hohole

Ti, co zapisovali se opírali:

 • svůj sluch
 • své vzdělání z pravopisu
 • možnost poznatků psaného slova z okolí
 • a v neposlední řadě o pečlivost a zodpovědnost za to, co napíší.
Uvádím i jméno v azbuce (z diplomu) Chochole v azbuce I. Chochole v azbuce II.

Začátek rodokmenu

První zmínku s příjmením Chochole jsem našel v matrikách ve spojení s funkcí - jako kmotr, svědek.

Ne všechny údaje jsou 100% pravdivé a úplné. K těm důvodům patří například:

 • nečitelnost ručně psaných záznamů – jiný pravopis, jiná písmena, pečlivost pisatele

pro úplnost uvádím např. název obce Chyšky (z Chyšek): Chyšky I. Chyšky II. Chyšky III.

 • neúplnost záznamů (zpočátku se údajů uvádělo málo)
 • nedohledatelnost přesného datumu (čísel)
 • psalo se inkoustem, který se rád otiskl na protilehlou stranu a který byl náchylný na vlhkost, kdy se rozpíjel
 • neznalost názvu měsíců (často napíše kronikář měsíc a pod něj píše už jenom datumy, pokud se zapisovatel změní, neuvede třeba další měsíc apod.).
 • Nesouhlasí ani délka života – v úmrtní listině uvede pisatel, že dotyčný zemřel v 80 letech, ale pokud dohledáte zprávu o narození, měl by být věk jiný, … nebo možná šlo o někoho jiného, např. strýce apod..

Prvními doloženými osobami s příjmením C h o c h o l e jsou:

Vít Chochole z Branšovic jako kmotr v matrice Milevské z let 1629 – 1665; rok 1630
Vít Chochole z Branšovic

nebo Dorota Chocholova

Dorota Chocholova

Další osobou je Jan Chochole z Petrovic, matrika Kovářov, 1650 – 1685, rok 168x.

Jan Chochole z Petrovic
Historické mapy z kraje Chyšeckého a Prahy (Müllerovy mapy)
Historické mapy z kraje Chyšeckého a Prahy (Müllerovy mapy)
Chyšecko
Chyšecko
Praha
Praha

Sestavování rodokmenu začalo „od konce“, kdy jsem znal narození dědy i babičky a hlavně, díky silně katolickému obyvatelstvu v oblasti Chyšek a Milevska, byly matriky již ve státním archivu, v tomto případě v Třeboni, kde je většina matrik a dokladů DIGITALIZOVANÁ, takže „zkoumání“ mohlo probíhat z „obýváku“.

Přesto se pokusím uvést rodokmen od možného začátku zaznamenávání v církevních – římsko-katolických matrikách od doby nejstarší: datum narození, datum sňatku a datum úmrtí.

... a pak už snad je doložený postupný rodokmen rodu C H O C H O L E

a) Jan Chochole

Datum ani místo narození nelze dohledat;
svatbu jsem nedohledal;
s manželkou Julianou měli děti: Daniela 1. 9. 1652, Annu 10. 5. 1654, Jakuba x. 8. 1656, Matrina 17. 7. 1658 a Woršilu 19. 10. 1659.
Jan Juliana

aa) Daniel Chochole

Daniel_I
- narodil se ve vsi Ratibořec 31. 10. 1652
Daniel_II

Daniel_III
20. Novembris 1681

Potvrzen jest v stav sv. manželství Daniel Chochole s Lidmilou Biskovou, družba byl Václav Růžička a Martin Sláma, družička Dorota dcera nebožtíka Koczela vchyského (konšela z Chyšek)

Q.J. Černohorský (farář)

Daniel_IV
16. Novembris 1686

Potvrzen jest v stav manželství Daniel Chochole z Chyšek s Lidmilou dcerou nebožtíka Mikuláše Bižka z Chyšek v přítomnosti Václava Růžičky z Růžený, Martina Slámy, sládka chyšeckého a Doroty dcery nebožtíka Václava Pekaře z Chyšek.

---


Poznámka

Svatba mohla být z nějakého důvodu zrušena (to se v těch dobách někdy stávalo) a proto se snoubenci po pěti letech vzali znovu - pomohlo by dohledání jejich potomků, kdy se narodili, zda by se z toho něco nedalo vyčíst.

Stručně - původní snatěk byl shledán neplatným. Nový sňatek se se uzavřel s proinutím překážky v podobě příbuzenectví. Nedošlo tedy k tomu, že by u prvního sňatku byla obnovena jeho platnost. Katolík v dané době nemohl uzavírat dvakrát sňatek. V případě církevního sňatku se jedná o nezrušitelnou svátost. Jediný způsob jak "zrušit" manželství by mělo být to, že se "nějak" prokáže, že manželství bylo od začátku neplatné.


Měli děti: asi dvojčata Vojtěcha a Jiřího 10.4.1687, Jana 10.3.1689, Pavla 24.5.1691 a Františka 10.3.1707 - 21.1.1709.

aac) Jan Chochole

Jan I. se narodil 10.3.1689 v Petrovicích.

Jan II.

Svatbu jsem nedohledal.

S manželkou Marií měl syny Matěje 1730, Martina (oženil se s Dorotou Křížovou 1763; zemřel v roce 1779) a Vojtěcha (oženil se Veronikou Dvořákovou 1755).

Jan III.
Jan (Joannes Chohole) zemřel v Rohozově 3.10.1770.
Jan IV.
Dohledal jsem matriční zápis o úmrtí jeho ženy Marie, která zemřela 29.8. 1796 ve věku 82 let v Rohozově č. 2.

aaca) Matěj Chochole

Matej I - narodil se asi ve vsi Ratibořec/Ratiboř v roce 1730 – nelze dohledat;

Matej II.
oženil se s Anežkou (Agete) Číčařovou z Rohozova v roce 25.2.1750 v Chyškách.

S manželkou Agnes měl děti: Jakuba - 28.7.1751, Kateřinu – 23.8.1753, Matěje – 22.2.1756, Václava 26.7.1757, Františka Xavera – 26.1.1759, Anežku – 26.12.1762, Františka – 6.9.1764, Marii – 9.1.1766 a Rosalii – 22.8.1768.

Matej III.
Zemřel 9.3.1772 ve věku 42 let.
Matej IV
Zemřela roku 19.x.1800 ve věku 72 let.

aacaa) Jakub Chochole

Jakub I. - narodil se v Rohozově č. 2 dne 28.7.1751.

Jakub II.
Oženil se 31.1.1780 v Chyškách s Annou Zemanovou z Rohozova.
Jakub III.
S manželkou Annou měl děti:
 1. Jakuba – 24.4.1782
 2. Jana – 28.5.1785
 3. Marianu – 14.7.1787
 4. Kateřinu – 28.5.1790
 5. Josefku – 14.2.1792
 6. Františka – 8.1.1796
 7. Prokopa – 4.7.1798
 8. Josefa – 22.7.1801
 9. Annu – 16.2.1804
Jakub IV.
Zemřel 1.x.1806.

Zajímavost: Jakub byl SVOBODNÍK

Jakub V.

Držitel svobodství v Čechách roku 1789 - Táborský kraj


O „vyšším postavení“ k okolí je v dokladech uvedeno, že byli určití zemědělci „ ve starých vyprávěních či knihách narazili na termín vymezující status sedláka coby (královského) svobodníka … že se jedná o feudálně raritního, osobně i majetkově svobodného člověka, vyskytujícího se převážně v jižních Čechách“; „Svobodničtí starší

Potřeba lépe a účinněji spravovat záležitosti svobodníků fiskálním úřadem v Praze dala vzniknout roku 1656 úřadu svobodnického staršího1) (dle listiny KSv 2 fol. E2, nejspíš z podnětu rektifikace z r. 1650). Původně šlo o volenou, k příslušné úřední činnosti způsobilou osobu z řad svobodníků, která byla vázána na určitou geografickou oblast danou svým bydlištěm. Později (pravděpodobně instrukcí z roku 1702) dochází ke stanovení tzv. svobodnických čtvrtí, ve kterých má konkrétní úřad svou působnost. Čtvrtě vznikají zejména v krajích s vyšší hustotou svobodníků (například v táborském existují tři), kraje s nižší hustotou jsou samy o sobě čtvrtí, případně ani svobodnického staršího nemají. Zpočátku se čtvrti jmenují po jednotlivých starších, například Jana Ignáce Kletečky čtvrť I., a následně je i příslušným starším svěřeno úřední pečetidlo (1787) s císařským orlem a s českým znakem ve středu, s opisem: „Sigillum prefecti libertinorum districti … quad …“. Později se ale spíše ustálí samotné číselné označení čtvrtě s uvedením příslušného kraje.“


aacaac) František Chochole

Frantisek I. - narodil se 8.1.1796 v Rohozově č. 2

Frantisek II
Frantisek III
oženil se 14.11.1820 v Hošticích u Tábora s Annou Růžičkovou z Prudic.

S manželkou Annou měl děti: Františka – 1.1.1822, Josefa – 22.7.1824, Jana – 1827, Marii – 1829, Antonína - 1835, Karla – 6.8.1838 a Annu 2.11.1841.

Zajímavost: koupil Kvěchovský mlýn pro syna Josefa.

Frantisek IV
Zemřel 23.11.1874 (matrika Sepekov 1871-1893) ve věku 78 let.

aacaaca) František Chochole

Frantisek V - narodil se 1.1.1822 v Rohozově 2
Frantisek VI

Frantisek VII
oženil se 20.11.1855 v Borotíně s Annou Pejšovou (7.1.1834) z Pejšovy Lhoty č. 1.
Frantisek VIII
S manželkou Annou měl děti:
 • Jana – 13.10.1856
 • Aloyse – 15.4.1859
 • Josefa Prokopa – 1.7.1860
 • Ladislava – 28.12.1863
 • Vladimíra – 11.12.1864/1865
 • Bohumila – 22.6.1867
 • Veleslava Svatopluka – 8.10.1873

Zajímavost: Františka oddává jeho bratr Jan

Kněží farnosti Chyšky

 • P. Jan CHOCHOLE
 • P. Karel KOLÍN
 • P. Msgre Josef LEŠKA
 • P. Josef MATĚJŮ
 • P. JUDr. Josef DVOŘÁK
 • P. AntonÍn JAROLÍMEK
 • P. Václav ŠÁCHA
 • P. Ferdinand ŠÍT
 • P. ThDr. Bohuslav JAROLÍMEK
 • P. ThDr. Bohuslav JAROLÍMEK O.Praem, opat
 • P. Josef PYNTA
 • P. Justin ŠÍT, O.Praem
 • P. Dominit ŠÍT, O.Praem
 • P. Frantisek PICH
 • P. PhDr. Miloslav VLK, biskup, arcibishup, kardinál
Frantisek VIII
osvojil si Jana Houdu (narozeného 21.7.1864).
Frantisek IX
Zemřel 26.2. v roce 1892 ve věku 70 let.
Frantisek X

aacaacag) Veleslav Svatopluk Václav Chochole

Veleslav I - narodil se 8.10.1873 v Rohozově 2

Veleslav II
Veleslav III
Oženil se s Josefou Matějovou (nar. 30.6.1879) ze Stříteže č. 1 v Malé Chýši.
Veleslav IV
S manželkou Josefou měli děti:
 • Annu – 23.7.1897
 • Boženu – 18.6.1899
 • Marii – 21.9.1901/27.6.1910
 • Františka 8.1.1904
 • Markétu – 8.5.1905
 • Jindřišku – 24.4.1908
 • Vlastimila – 31.7.1910
 • Veleslava 2.11.1913
 • Josefa 2.8.1915

Zemřel 8.9.1949 ve Stříteži ve věku 76 let.
Josefa zamřela 20.3.1941 ve Stříteži ve věku 62 let.

aacaacaga) František Chochole

Frantisek XII - narodil se 8.1.1904 ve Stříteži č. 1

Frantisek XIII
Frantisek XIV
Oženil se 19.1.1932 v Chyškách s Anastázií Houdovou (nar. 19.8.1909) z Růžené č. 19.
Narodil se jim
 • syn Stanislav Houda 5.10./28.10.1928 (zemřel pokřtěný)
 • František (zemřel)
 • další děcko Anežka se narodila asi 1933 (zemřela na „souchotě“)
 • Josef – 6.6.1935
 • Marie – 1937/1985
 • Markéta – 27.2.1940

František zemřel 20.4.1979 v Růžené.
Anastázie zemřela 29.3.1991 v Chyškách.